Forskning og utvikling

Høsting av raudåte

English

Forvaltning av raudåte

I 2016 ferdigstilte Fiskeridirektoratet et utkast til «Forvaltningsplanen for raudåte», der de foreslår å åpne for kommersiell høsting med en kvote på 165.000 tonn årlig i deler av Norsk Økonomisk Sone (NØS) med basis i en føre-var og bærekraftig tilnærming (http://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Dokumenter/Rapporter/2016/Forvaltningsplan-for-raudaate ). Anbefalingen er basert på en estimert biomasseproduksjon på 33 millioner tonn i det gjeldende modellområdet.

Planen var ute på høring i første halvår i 2017, og et regelverk vil bli utarbeidet og vedtatt av Nærings- og Fiskeridepartementet når endelig forslag til forvaltningsplan foreligger. 

I tråd med Norges Strategi for Bioøkonomi

Nylig la norske myndigheter frem en plan for utvikling av en fremtidig bioøkonomi, der nye arter som for eksempel Calanus finmarchicus ble spesielt trukket frem som en ny ressurs med et betydelig fremtidig potensiale til vår nasjonale økonomi, dersom den blir høstet og forvaltet på en bærekraftig måte (Strategi for Bioøkonomi, 2016). 

Tett samarbeid rundt teknologiutvikling

Calanus er ledende på høstingsteknologi for dyreplankton og har som eneste kommersielle selskap utviklet verdikjeden over de siste årene i samarbeid med fiskeriselskap. Et nært samarbeid mellom ansatte i Calanus og mannskap om bord på fartøyene har vært nøkkelen til denne teknologiutviklingen. Calanus planlegger en vesentlig økt høstingskapasitet i de kommende årene gjennom bruk av ny teknologi (prosjektet OASIS 2). Sammen med andre norske industribedrifter og kunnskapsleverandører planlegges utvikling av know-how og teknologi som vil sette en i stand til å høste Calanus finmarchicus industrielt både i kystnære og oseaniske farvann.   

I tråd med regulatoriske anbefalinger fra Fiskerimyndighetene der størstedelen av kvoten er forbeholdt oseanisk høsting, planlegges utnyttelse av denne nye ressursen i større deler av NØS. Derfor leder selskapet et utviklingsprosjekt på en ny høstingstingsteknologi for å intensivere industrialisering og økonomisk vekst basert på denne nye ressursen.

OASIS 2 er en naturlig videreføring av utviklingsarbeid fra tradisjonelle fiskerier. Calanus har over år utviklet et sterkt forskningssamarbeid med UiT Norges Arktiske Universitet, flere anerkjente forskningsinstitutt og innovative industripartnere, med støtte fra Innovasjon Norge. Utviklingen av proprietær høstingsteknologi vil bli gjennomført i partnerskap med norske industriaktører. 

Close